cover img

Věda na GJJ

Věda na GJJ

Vědecké projekty s názvem Věda na GJJ obsahuje pět dílčích programů:

Věda pro děti na GJJ
- Mobilní laboratoř
- Centrum vědecké kolegiální podpory
- Benefiční vědecké show
- Badatelský klub

 
Všechny tyto programy si kladou za cíl u dětí, žáků, studentů a pedagogů zvýšit prestiž a oblíbenost vědních oborů, převážně pak chemie. Všechny programy jsou realizované interaktivně a zážitkově, aby si cílové skupiny prožily vědu na vlastní kůži.
 
Popis projektu
Projekt Věda na GJJ se rozvíjí od roku 2018. Prvotní myšlenka byla přiblížit vědu i dětem, které ještě ve škole nemají chemii, fyziku nebo biologii, podporovat jejich zvídavost a rozšířit jejich zájem (dokud ho projevují) a zapojit naše studenty. Vznikl tak program Věda pro děti na GJJ, kdy naši studenti v roli lektorů připravují, za pomoci garanta projektu A. Marschallové R., projektová odpoledne pro děti od 5 let. Zájem je obrovský a často nemáme kapacitu pojmout všechny děti. Proto vznikl další projekt Mobilní laboratoř, kdy studenti gymnázia opět jako lektoři pod vedením garanta dochází na okolní MŠ a ZŠ, kde realizují Vědecké laborky nebo Vědeckou show přímo ve třídě vybraných škol a dochází tak k širšímu zapojení žáků.
Bohužel ani tento zájem nejsme z časových důvodů schopni pokrýt. Tak vznikl další program Centrum vědecké kolegiální podpory, kdy v odpoledních hodinách, 1x měsíčně, se scházíme s pedagogy okolních škol a předáváme jim naše Know-how, jak s dětmi / žáky realizovat bádání i v počtu plné třídy, bez laboratoře, s dostupnými a bezpečnými pomůckami, aby pak oni sami, bez nás, mohli realizovat zážitkovou pedagogiku v předmětech, jako jsou prvouka, přírodověda nebo i výtvarná výchova.
Realizujeme i benefiční vědecké show, které jsou vždy plně obsazeny, a výtěžek putuje na podporu potřebných. V tomto programu jsou opět zapojeni naši studenti jako lektoři, kdy na zadané téma vtipně a poučně zpracují několik experimentů, které poté předvedou publiku.
Jako poslední program na podnět samotných studentů vznikl Badatelský klub. Studenti cítili potřebu mít více praktické chemie, než nabízí jejich rozvrh. A tak se po vyučování, ve svém volnu scházejí s A. Marschallovou R. a v průběhu 90 minut bádají a vytvářejí nové modifikace starých experimentů. Výstupem tohoto klubu bude příručka pro badatele, kde budou návody pro jednotlivé experimenty, fotodokumentace, a hlavně naše zkušenosti a vychytávky.
Obrovský přínos projektu pro naše studenty vidíme v možnosti vyzkoušet si práci pedagoga – lektora, kdy studenti testují své teoretické znalosti v praxi a zlepšují své komunikační dovednosti. Studenti plánují s vyučujícím harmonogram projektových dnů a učí se spolupráci napříč věkovými skupinami.
 
Projekt Věda na GJJ zlepšuje celkově přístup zapojených studentů k chemii. V běžných hodinách není až takový prostor pro praktickou chemii. Při plánování a realizaci vědeckých akcí studenti samostatně vyhledávají informace k zadaným tématům, učí se s informacemi pracovat a zjednodušit je natolik, aby je mohli předat s pochopením pro všechny cílové skupiny. Díky projektu si studenti vyzkouší různé role přes moderátora, lektora, pedagoga až po vědce, kdy na každé projektové odpoledne plánujeme a vymýšlíme zajímavé experimenty z různých oblastí vědy.
 
Odezva
Za dva roky realizace projektu jsme naplnili cíle nad očekávání. Zpětné vazby od rodičů a dětí navštěvující Vědu pro děti jsou velmi pozitivní. Studenti jako lektoři mají úspěch ve všech dílčích programech. Samotní pedagogové zapojených škol projekty chválí a těší se na další setkání. Studenti s lektorováním ochotně a rádi pomáhají, vidí zlepšení v komunikaci, jsou sami nadšeni ze zvolených pokusů, které jsou pro ně někdy novinkou a tím pádem i znalostním přínosem.
Pedagogové, kteří navštěvují CKP, inspirativní experimenty aplikují v hodinách a dosahují s nimi u svých žáků zvýšeného zájmu.